تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی صالحین زنده رود - حساب

سال اقتصادوفرهنگ باعزم ملی ومدیریت جهادی
صورت حساب سپرده ۱۴۰۵.۳۱۱.۳۰۲۵۹۱.۱ از تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ برای ارز ریال.
ردیف کد شعبه نام شعبه تاریخ ساعت شماره سند شماره قبض شماره برگه/چک توضیحات برداشت واریز مانده
1 1 ستاد 1391/11/14 09:14:37 46371 91111393300037366*BMJSSHAP91111350004.CT37366   پایا پایا EMPTY,IRR 0 7,900,000 82,996,960
2 1 ستاد 1391/11/14 08:54:32 46351 91111393300039100*BMJSSHAP91111310005.CT39100   پایا پایا EMPTY,IRR 0 2,000,000 75,096,960
3 1 ستاد 1391/11/12 16:06:28 46233 91111293300047556*BMJSSHAP91111240003.CT47556   پایا پایا EMPTY,IRR 0 1,400,000 73,096,960
4 1 ستاد 1391/11/12 09:52:48 46147 91111293300092131*BMJSSHAP91111220002.CT92131   پایا پایا EMPTY,IRR 0 400,000 71,696,960
5 1 ستاد 1391/11/11 20:39:50 46067 91111193300092766*BMJSSHAP91111170003.CT92766   پایا پایا EMPTY,IRR 0 1,360,000 71,296,960
6 1 ستاد 1391/11/11 18:33:44 46039 91111193300018101*BMJSSHAP91111160004.CT18101   پایا پایا EMPTY,IRR 0 3,620,000 69,936,960
7 1 ستاد 1391/11/09 18:34:57 45756 91110993300028778*BMJSSHAP91110960003.CT28778   پایا پایا EMPTY,IRR 0 500,000 66,316,960
8 1 ستاد 1391/11/09 06:11:20 45583 91110993300053858*BMJSSHAP91110910002.CT53858   پایا پایا EMPTY,IRR 0 6,050,000 65,816,960
9 1 ستاد 1391/11/09 00:10:19 72369     واریز سود سپرده 1405.311.302591.1 از 1391/10/09 تا 1391/11/09 0 314,472 59,766,960
10 1 ستاد 1391/11/08 06:43:52 45409 91110893300072597*BMJSSHAP91110817315.CT72597   پایا پایا EMPTY,IRR 0 1,800,000 59,452,488
11 1 ستاد 1391/11/07 15:58:46 45340 91110793300086300*BMJSSHAP91110750002.CT86300   پایا پایا EMPTY,IRR 0 3,050,000 57,652,488
12 1 ستاد 1391/11/07 14:05:23 45322 91110793300072420*BMJSSHAP91110740002.CT72420   پایا پایا EMPTY,IRR 0 4,150,000 54,602,488
13 1405 زرین شهر 1391/11/05 11:06:38 44975 508480   508480- انتقالی 60,000,000 0 50,452,488
14 1 ستاد 1391/11/04 20:29:17 44881 91110493300004631*BMJSSHAP91110470003.CT04631   پایا پایا EMPTY,IRR 0 200,000 110,452,488
15 1 ستاد 1391/11/04 18:24:32 44862 91110493300062194*BMJSSHAP91110460002.CT62194   پایا پایا EMPTY,IRR 0 500,000 110,252,488
16 1 ستاد 1391/11/04 13:59:00 44768 91110493300071209*BMJSSHAP91110440002.CT71209   پایا پایا EMPTY,IRR 0 200,000 109,752,488
17 1 ستاد 1391/11/03 20:35:50 44611 91110393300004003*BMJSSHAP91110370003.CT04003   پایا پایا EMPTY,IRR 0 10,370,000 109,552,488
18 1 ستاد 1391/11/03 18:28:49 44591 91110393300064074*BMJSSHAP91110360002.CT64074   پایا پایا EMPTY,IRR 0 2,000,000 99,182,488
19 1 ستاد 1391/11/03 16:17:32 44578 91110393300034859*BMJSSHAP91110350003.CT34859   پایا پایا EMPTY,IRR 0 500,000 97,182,488
20 1 ستاد 1391/11/03 13:53:20 44562 91110393300074700*BMJSSHAP91110340002.CT74700   پایا پایا EMPTY,IRR 0 1,880,000 96,682,488
21 1 ستاد 1391/11/03 09:49:00 44488 91110393300007768*BMJSSHAP91110320002.CT07768   پایا پایا EMPTY,IRR 0 500,000 94,802,488
22 1 ستاد 1391/11/02 20:34:34 44420 91110293300012599*BMJSSHAP91110270003.CT12599   پایا پایا EMPTY,IRR 0 7,000,000 94,302,488
23 1 ستاد 1391/11/02 14:04:30 44367 91110293300035049*BMJSSHAP91110240003.CT35049   پایا پایا EMPTY,IRR 0 1,000,000 87,302,488
24 1 ستاد 1391/11/02 09:50:01 44272 91110293300071405*BMJSSHAP91110220001.CT71405   پایا پایا EMPTY,IRR 0 1,500,000 86,302,488
25 1 ستاد 1391/11/01 13:53:18 44141 91110193300084247*BMJSSHAP91110140002.CT84247   پایا پایا EMPTY,IRR 0 200,000 84,802,488
26 1 ستاد 1391/10/28 18:21:23 43672 91102893300091087*BMJSSHAP91102860002.CT91087   پایا پایا EMPTY,IRR 0 4,000,000 84,602,488
27 1 ستاد 1391/10/27 13:54:30 43421 91102793300069478*BMJSSHAP91102740002.CT69478   پایا پایا EMPTY,IRR 0 400,000 80,602,488
28 1 ستاد 1391/10/26 14:02:12 43254 91102693300043168*BMJSSHAP91102640003.CT43168   پایا پایا EMPTY,IRR 0 400,000 80,202,488
29 1 ستاد 1391/10/25 20:37:23 43077 91102593300036474*BMJSSHAP91102570003.CT36474   پایا پایا EMPTY,IRR 0 1,400,000 79,802,488
30 1 ستاد 1391/10/25 13:58:04 43033 91102593300048372*BMJSSHAP91102540003.CT48372   پایا پایا EMPTY,IRR 0 500,000 78,402,488
31 1 ستاد 1391/10/25 09:45:29 42958 91102593300089824*BMJSSHAP91102520001.CT89824   پایا پایا EMPTY,IRR 0 2,000,000 77,902,488
Admin Logo
themebox Logo